Koneellinen puunkorjuu

Koneellinen puunkorjuu

Hoidamme puunkorjuun koneellisesti niin ensiharvennus-, harvennus- kuin uudistushakkuukohteissakin. Teemme puunkorjuuta myös saaristossa. Meillä on tarjota jokaiseen kohteeseen sopiva kalusto.

 

Harvennukset ja uudistushakkuu

Säännölliset ja oikea-aikaiset hakkuut ovat osa hyvää metsänhoitoa.

Ensiharvennus on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, sen tarkoituksena on parantaa jäljellä olevien puiden kasvuolosuhteita. Ensiharvennus tehdään yleensä silloin kun puusto koko on n. 10-15 metriä riippuen puulajista. Ensiharvennus on ensimmäinen kerta kun metsästä saadaan tuottoa.

Toinen harvennus on yleensä ajankohtainen silloin, kun ensiharvennuksesta on kulunut n. 15-25 vuotta. Harvennus voidaan tehdä joko ylä- tai alaharvennuksena. Yläharvennuksessa poistetaan isoimmat ja järeimmät puut, jolloin harvennuksesta saadaan jo ihan mukavasti tuottoa. Näin tehtäessä pienemmille puille jää avautuu paremmat kasvumahdollisuudet ja tulevaisuuden arvonnousu. Alaharvennuksessa poistetaan alemman kasvuston puusto ja jätetään vielä parempilaatuinen puusto kasvamaan metsään. Alaharvennuksen voi tehdä kaikille puutyypeille kasvupaikasta riippumatta.

Uudistushakkuu tulee ajankohtaiseksi kun puuston kasvu taantuu. Yleisin uudistushakkuumenetelmä on avohakkuu, muita tapoja ovat mm. siemenpuuhakkuu ja suojus-puuhakuu. Uudistushakkuussa melkein kaikki puusto kaadetaan ja tilalle istutetaan tai kylvetään uusi metsä.

 

Energiapuu

Energiapuulla tarkoitetaan yleisesti sellaista puuta mikä ei kelpaa muuhun puunjalostukseen. Energiapuuta ostetaan pääasiassa paikallisilta maanomistajilta joko hankinta- tai pystykaupalla. Tällöin kuljetusmatkat ovat kohtuulliset ja toiminta on kustannustehokasta. Keruun jälkeen energiapuu kuivatetaan ja sen jälkeen haketetaan, tämän jälkeen se toimitetaan paikallisille lämpölaitoksille tai yksityisille käyttäjille. Energiapuuta ovat pääasiassa koivu, haapa ja leppä. Myös kuusikkojen päätehakkuiden hakkuutähteen voidaan käyttää metsäenergiaksi.

 

Puukauppa

Pystykauppa on metsänomistajalle helpoin ja vaivattomin tapa puukauppaan. Metsänomistaja luovuttaa ostajalle oikeudet kaataa ja korjata sovitut puut määrätyltä alueelta. Korjuukone mittaa kaadetut puut, ja asiakkaalle tilitetään maksu toteutuneen puumäärän mukaan.

Hankintakaupassa metsänomistaja vastaa puunkorjuusta ja niiden toimittamisesta tienvarteen. Puut luovutetaan ostajalle tienvarsivarastolla.

 

Saaristometsäpalvelut

Pielisessä on n. 1400 saarta, joten hoidettavaa metsää löytyy myös Pohjois-Karjalan alueen saarista.

Teemme saaristohakkuita kesäisin. Käytössämme on hinaajia, proomuja sekä lauttoja. Hinaajilla työnnetään kuljetuslautta ja proomu saareen. Kaadetut, kuljetettavat puut kasataan proomuun, johon mahtuu n. 800m3 puuta, eli 14 puutavara-autollista puuta. Täysi proomu jatkaa matkaansa kohti tehtaan satamaa.

Teemme saaristossa kaikkia työlajeja, myös maanmuokkausta, istutusta/kylvöjä, metsänhoitoa ja erikoismetsuritöitä.

Yhteistyökumppanimme